Merkez Yönetmeliği

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

(Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Süleyman Demirel Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (TARUM)'nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (TARUM)'ni,

Merkez Müdürü: Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

Merkez Genel Kurulu: Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurulunu,

Merkez Yönetim Kurulu: Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Görevleri

Merkezin amacı

Madde 5 — Merkezin amacı; tarımsal araştırma ve üretimde teknolojiyi takip etmek, uygulamaya aktarmak, bölgesel problemler için çözüm üretmek, tarımsal üretimde strateji üretmek ve piyasayı yönlendirmeye yönelik araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak, tarımsal üretimde kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vermek, çiftlik ölçeğinden bölgesel ölçeklere kadar etüd, planlama ve danışmanlık hizmetleri yapmaktır.

Merkezin görevleri

Madde 6 — Merkezin görevleri şunlardır;

a) Tarım topraklarında kullanıma uygunluk ve verimlilik belirlemelerini yapmak,

b) Yeni anaç ve çeşitlerle ilgili teknolojileri izlemek, bunları Türkiye'ye transfer etmek ve adaptasyon çalışmalarını yapmak,

c) Canlı materyallerde (bitki ve hayvan) ıslah çalışmaları yapmak, uygun materyalleri (tohum, anaç, fidan, fide) çoğaltarak üreticilere ve kurumlara ulaştırmak,

d) Çeşit, ilaç ve gübre denemeleri yapmak, tescil veya uygunluk raporları hazırlamak,

e) Bölgede tarımı yapılan ürünlerde hastalık ve zararlıların teşhisini yapmak ve tedavi önermek, gerektiğinde uygulamak,

f) Piyasada bulunan gübre, ilaç, yem ve diğer girdilerin kalite ve standart kontrollerini yapmak, uygunluk raporları hazırlamak,

g) Gıdalarda kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik testler yapmak, raporlandırmak,

h) Tarımsal ürünlerde kimyasal kalıntı analizleri yapmak ve raporlandırmak,

i) Değişik ölçeklerde sulama, drenaj ve diğer arazi ıslahı plan ve projeleri hazırlamak,

j) Her türlü tarımsal konuda danışmanlık hizmeti vermek,

k) Çiftlik düzeyinde ekonomik analizler ve optimizasyon çalışmaları yapmak, öneriler geliştirmek,

1) Teknik personel, öğrenci ve çiftçiler için eğitim programları düzenlemek.

m) (Ek:RG-21/12/2011-28149) Üniversitenin Ziraat Fakültesinin lisans ve lisans üstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve araştırma projeleri için yer temini sağlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

Madde 7 — Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Genel Kurulu,

c) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü

Madde 8 — Merkez Müdürü, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü en fazla iki dönem için yeniden görevlendirilebilir.

Merkez Müdürü Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Merkez Müdürü geçici olarak görevden ayrıldığında yerine müdür yardımcısı vekalet eder. Müdür yardımcısı yoksa veya mazeretli ise Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Merkez Müdürüne vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Rektör tarafından ve öğretim üyeleri arasından bir kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcısının da görev süresi sona erer.

Merkez genel kurulu

Madde 9 — Merkez Genel Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ve Ziraat Fakültesi bölüm başkanlarından oluşur. Merkez Genel Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder. Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun yıllık raporlarını inceler ve Rektöre sunar. Ayrıca diğer önemli konuları görüşüp karara bağlar.

Merkez yönetim kurulu

Madde 10 — (Değişik:RG-21/12/2011-28149) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı, Çiftlik Müdürü ve en az ikisi Ziraat Fakültesinden üç öğretim üyesinden oluşur. Öğretim üyeleri, Merkez Müdürü tarafından önerilen altı aday arasından Rektör tarafından seçilerek üç yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürünün değişmesi ya da görevinden ayrılması ile Merkez Yönetim Kurulundaki öğretim üyelerinin görev süreleri de sona erer. Görev süresi sona eren ya da süresi dolmadan ayrılan bir üyenin yerine, aynı yöntemle Merkez Müdürü tarafından önerilen iki aday arasından Rektör tarafından seçim ve görevlendirme yapılır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin yürütme organını temsil etmek,

b) Merkez Müdürü tarafından sunulan faaliyet programı ile teklifleri görüşmek ve karara bağlamak,

c) Merkezin çalışmalarının yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

d) Merkez Yönetim Kurulu kararlarının, Çiftlik Müdürü tarafından çiftlik arazi-

tesislerinde uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İta amiri

Madde 11 — Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (Değişik:RG-21/12/2011-28149)

Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanacak personel ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
Yayın Tarihi: 11/01/2016
Okunma Sayısı: 2007